วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โค้ด[ภาษาซี] คำนวณพื้นที่ของสามเหลี่ยม โดยใช้ฟังกชัน

คำนวณพื้นที่ของสามเหลี่ยม โดยใช้ฟังกชัน


Code:
#include "stdio.h"

float triangle(float width, float height)
{
  float area;

  area = width * height / 2.0;
  return (area);
}

int main()
{
  int w,h;
  printf("width & height: ");  scanf("%d %d",&w,&h);
  printf("Triangle #1 %f\n", triangle(w,h));
  return (0);
}

}

Output: 


1 ความคิดเห็น: