วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

โค้ด[ภาษาซี] วัดความยาวของข้อความสองตัวว่าเท่ากันหรือไม่

วัดความยาวของข้อความสองตัวว่าเท่ากันหรือไม่ โดยใช้  strlen();  โดยต้อง #include <string.h> เพื่อเรียกใช้งาน

#include<stdio.h>
#include<string.h>
void main(){
char str1[30],str2[30];
printf("Enter String[str1]:");                scanf("%s",str1);
printf("Enter String[str2]:");                scanf("%s",str2);
if(strlen(str1)==strlen(str2))
{
printf("\nString: %s and %s",str1,str2);
printf("\nEqual");
}
else
{
printf("\nString: %s and %s",str1,str2);
printf("\nNot Equal");
}

printf("\n\n********* By Cpe-Programming link >> cpe-programming.blogspot.com*********");


ผลการรันโปรแกรม

ถ้าเท่ากันจะแสดง

ถ้าไม่เท่ากันจะแสดงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น